Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Informacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku

Informacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy
przez PUP Wejherowo w 2018 roku w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy
oraz działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że w 2018 roku przy realizacji programów rynku pracy będzie kierował się następującymi ZASADAMI:


I. SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy dążąc do wysokiej efektywności i jakości oferowanego wsparcia w postaci organizacji oraz finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych informuje, iż zakończenie udziału w przedmiotowej formie aktywizacji będzie wiązało się z przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania stosownych uprawnień bądź potwierdzenia zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w określonej dziedzinie.
W 2018 roku realizowane będą przede wszystkim:
1. SZKOLENIA INDYWIDUALNE:
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski kandydatów posiadających gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu. Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszt szkolenia indywidualnego do 6.000,00 zł.
Na szkolenia indywidualne kierowane będą osoby, które:
• spełniają wymagania kwalifikacyjne określone programem szkoleniowym,
• mają ustalony I lub II profil pomocy,
• uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta indywidualnego,
• w przypadku, gdy koszt szkolenia przekroczy 6.000,00 zł, zobowiążą się do pokrycia różnicy tych kosztów,
• spełniają kryteria dostępu określone w poszczególnych projektach i programach.
Przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne odbywać się będzie w trybie ciągłym.
2. BONY SZKOLENIOWE:
Bon szkoleniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania oraz po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
W ramach bonu szkoleniowego finansowane są, do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty, o których mowa wyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
Przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego odbywać się będzie w trybie ciągłym.
3. SZKOLENIA GRUPOWE:
W 2018 roku zaplanowano realizację tylko jednego szkolenia grupowego tj. „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, których wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przejdą pozytywnie weryfikację, tym samym ich pomysły na założenie firmy będą rekomendowane do dofinansowania.

 

II. STAŻE
1. Okres trwania nowych, organizowanych w 2018 roku staży, wyniesie od 3 do 6 miesięcy.
2. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski pracodawców, którzy:
- wywiązali się z deklaracji zatrudnienia osób bezrobotnych po odbyciu u nich stażu lub skorzystania z innej formy wsparcia Urzędu w 2017 roku i w dwóch poprzednich latach,
- obecnie gwarantują zatrudnienie po stażu (umowa o pracę lub zlecenie na okres minimum 3 miesięcy zawarta
w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu),
- prowadzą działalność na terenie powiatu wejherowskiego.
Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych odbywać się będzie
w trybie ciągłym.

 

III. BONY STAŻOWE
Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą.
Bon stażowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.
Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1.513,50 zł. Kwota ta podlega waloryzacji.
Przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 

IV. PRACE INTERWENCYJNE
Powiatowy Urząd Pracy w 2018 roku będzie refundował pracodawcom przez 6 miesięcy część kosztów wynagrodzenia zatrudnionej w wyniku skierowania przez Urząd osoby bezrobotnej w wysokości 800,00 zł oraz opłaconych od tej części wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wymagany okres zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach tej formy wsparcia wynosi 12 miesięcy. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 

V. BONY ZATRUDNIENIOWE
Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.
Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, w tym:
- przez okres 12 miesięcy Urząd refunduje pracodawcy koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
- przez kolejne 6 miesięcy zatrudnienie bezrobotnego odbywa się bez refundacji.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 

VI. BONY NA ZASIEDLENIE
Bon na zasiedlenie polega na przyznaniu osobie bezrobotnej środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, w wysokości 7.000,00 zł, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
• z tytułu wykonywania pracy lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 

VII. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Osoba bezrobotna może ubiegać się w 2018 roku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej maksymalnie do wysokości 19.000 zł.
2. Urząd będzie prowadził nabór wniosków w IV turach zgodnie z poniższym harmonogramem:
I – luty 2018 r.
II – maj 2018 r.
III – lipiec 2018 r.
IV – październik 2018 r.
Komisja, spośród wszystkich złożonych wniosków, wybierze najlepsze, w ilości podanej w danym naborze, których pomysłodawcy otrzymają dofinansowanie. Informacje dotyczące poszczególnych naborów będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

VIII. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
1. Pracodawca może ubiegać się w 2018 roku o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 20.000 zł.
2. Urząd będzie prowadził nabór wniosków w III turach, tj.:
I – luty 2018 r.
II – maj 2018 r.
III – wrzesień 2018 r.
Komisja, spośród wszystkich złożonych wniosków, wybierze wnioski na wskazaną w danym naborze liczbę stanowisk, których utworzenie Urząd dofinansuje. Informacje dotyczące poszczególnych naborów Urząd będzie zamieszczał sukcesywnie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

IX. KOSZTY DOJAZDU
W 2018 roku będą refundowane jedynie koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
i stażu, w przypadku, gdy osoba złoży w Urzędzie stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, a miesięczny koszt przejazdu, najtańszym środkiem transportu, przekracza 100 zł. W sytuacji dojazdu własnym samochodem, zwrot poniesionych kosztów nie będzie wyższy niż koszt dojazdu na danej trasie istniejącymi środkami transportu zbiorowego.

 

X. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – KFS
W 2018 roku będzie istniała możliwość sfinansowania kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeżeli wpisuje się ono w priorytety wydatkowania przedmiotowych środków ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżący rok,
do których należy:
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
UWAGA!!!
Informacja o harmonogramie naborów wniosków udostępniona zostanie w odrębnym komunikacie.

 

XI. POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie przewiduje w bieżącym roku także realizację prac społecznie użytecznych, dofinansowania studiów podyplomowych oraz zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy instrumenty i usługi rynku pracy opierać się będą na wnikliwej analizie zatrudnieniowej i kosztowej oraz adekwatności i celowości wydatkowania środków publicznych. Wyklucza się przyznanie dofinansowania, udzielenia refundacji, organizacji stażu oraz realizacji szkolenia dotyczących m.in. obszarów działalności:
- sezonowej,
- prowadzonej wyłącznie poza granicami kraju,
- w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego,
- w zakresie medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturalnej i naturoterapii.
Szczegółowe wykluczenia dotyczące realizacji poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy określone są
w regulaminach lub zasadach organizacji danych form wsparcia.
Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 15 stycznia 2018 roku do wyczerpania środków, za wyjątkiem wsparcia w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz KFS .
W/w zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów lub pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy dodatkowych środków na realizację zadań w 2018 roku, wówczas Urząd zamieści stosowny komunikat.


Wejherowo, dnia 11 stycznia 2018 roku

 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie

Grażyna Sobieraj

Aktualność dodana przez: Karol Littwin (2018-01-11 14:55:38)
Data wydarzenia : 2018-01-11
Data publikacji : 2018-01-11

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/wydarzenie/226/informacja-dotyczaca-zasad-realizacji-programow-rynku-pracy-przez-pup-wejherowo-w-2018-roku