Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z rezerwy KFS

Nabór wniosków o  przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z  rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż posiada jeszcze środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 71.500 zł środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy. W związku z powyższym ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedmiotowego wsparcia, które obejmuje:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,     kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać
za pośrednictwem poczty w terminie od 23 do 27 października 2017 roku.

 

Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego czy nadania przesyłki kurierem.

 

Wnioski pracodawców w ramach środków rezerwy KFS winny uwzględniać co najmniej jeden z trzech niżej wymienionych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych w oparciu o barometr zawodów (www.barometrzawodow.pl)
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

oraz dotyczyć wsparcia, które rozpocznie się jeszcze w 2017 roku.

 

Urząd może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej
w wysokości:

 • 100% w przypadku pracodawcy, który należy do grupy mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 80% w przypadku pozostałych pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek wraz załącznikami w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca prowadzenia działalności.

 

Urząd rozpatrzy wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Przy rozpatrywaniu wniosków PUP będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na  dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów.
Aktualność dodana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-10-13 14:53:23) , zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-10-13 14:54:31)
Data wydarzenia : 2017-10-13
Data publikacji : 2017-10-13

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/wydarzenie/217/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-ksztalcenie-ustawiczne-z-rezerwy-kfs