Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczął się okres składania nowych wniosków o świadczenie w Programie "Rodzina 500+". Szczegółowe informacje znajduja się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

 

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

 • polityka rynku pracy,
 • Fundusze Strukturalne i ich wpływ na rynek pracy,
 • działalność instytucji rynku pracy,
 • działania sektora organizacji pozarządowych na rynku pracy,
 • aktywizacja zawodowa i jej efektywność,
 • poradnictwo zawodowe, zawodoznawstwo,
 • kształcenie na potrzeby rynku pracy,
 • kształcenie ustawiczne,
 • przedsiębiorczość i wpływ organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy,
 • potrzeby gospodarki regionalnej i przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim,
 • rozwój pracowników i ich mobilność zawodowa,
 • migracje za pracą,
 • wpływ procesów gospodarczych na zmiany i przemieszczanie zasobów pracy,
 • praktyki organizacyjne wpływające na jakość kapitału ludzkiego,
 • dyskryminacja na rynku pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).

 

 

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

 

Zapraszamy wszystkich pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Redy, Rumi, Wejherowa i Gminy Wejherowo do wzięcia udziału w projekcie:

 

„System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT  –  etap I” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż z dniem 29-04-2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz.864), w związku z czym nastąpiła zmiana zasad opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie w/w ustawy w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.