Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 18.000 zł.

 

O środki finansowe mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Wejherowo i spełniające dodatkowe kryteria:

  • w przypadku kobiet – ukończone 30 lat,
  • w przypadku mężczyzn:
    • ukończone 30 lat i dodatkowo legitymowanie co najwyżej wykształceniem średnim bądź orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
    • ukończone 50 lat.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie od 23 października do 3 listopada 2017 roku.

 

Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego czy nadania przesyłki kurierem.

 

Wszystkich  chętnych serdecznie zapraszamy. 

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z rezerwy KFS

Nabór wniosków o  przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z  rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż posiada jeszcze środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 71.500 zł środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 

W związku z powyższym ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedmiotowego wsparcia, które obejmuje:

 

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,    
- kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście lub przesłać
za pośrednictwem poczty w terminie od 23 do 27 października 2017 roku. 

"Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

 

,,Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

 

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do uzyskania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności zatrudnieniowej) wśród 96 UP (58 kobiet, 38 mężczyzn), poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego. 

 

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 5%-tj. 5 UP), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety (co najmniej 60% UP-tj. 58 UP). W efekcie realizacji projektu co najmniej 87 osób (w tym co najmniej 53 kobiety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą ponownie zatrudnienie.

 

"Twoja szansa na sukces"