Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wymagane dokumenty
Statystyki graficzne

Wymagane dokumenty

Wzory wniosków i innych formularzy określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015r., poz. 543).
Pracodawca składa wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami :

 

1) kopię wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek wraz z oświadczeniem wnioskodawcy potwierdzającym złożenie wszystkich wypełnionych stron dokumentu;

 

2) kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, o których mowa w art. 88d ustawy, od których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych, w przypadku, gdy praca, której dotyczy wniosek jest zawodem regulowanym;

 

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wymogów, od których uzależnione jest prowadzenie działalności, w przypadku, gdy wniosek dotyczy działalności wymagającej spełnienia takich wymogów;

 

4) kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy, tj. świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni wyższej z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo dokumenty potwierdzające 3 lata nieprzerwanego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (paszport, karty pobytu, decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony), jeżeli jedna z ww. okoliczności dotyczy cudzoziemca;

 

5) kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, dokonanej w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek

 

6) w przypadku reprezentowania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. za każdy stosunek pełnomocnictwa dokonaną gotówkowo w kasie urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa lub bezgotówkowo na numer rachunku tego urzędu (dotyczy również zezwoleń typ C, D, E):

 

7) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.Dokument wydawany przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Do wniosku TYPU A dołączamy informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, działalność rolniczą lub powierzających pracę w gospodarstwie domowym) podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, jeżeli jest ona wymagana.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:08)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-15 11:02:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/wymagane-dokumenty/132