Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowany traci status bezrobotnego gdy:

 

1. Otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem  środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał  jednorazowo środki   na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków  na podjęcie działalności;

 

2. Otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu  do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania  środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;

 

3. Rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów  o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy; pozbawienie  statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego  programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

 

4. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do  pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od  dnia  odmowy na okres:       

 

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,       

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,       

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 

5. Nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do  7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:       

 

a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,       

b) 180 dni w przypadku drugiegoniestawiennictwa,       

c) 270 dni w przypadku trzeciegoi każdego kolejnego niestawiennictwa;


6. Nie powiadomiła  PUP, w którym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania oraz  nie stawiła się w  terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania w PUP właściwym dla aktualnego miejsca  zamieszkania. (art. 73 ust. 2a);

 

7. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

 

8. Z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac, o których mowa w art.73a, lub inną formę   pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od  dnia przerwania na okres wskazany   w pkt 5;

 

9. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;

 

10. Pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do   pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda  kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych;  pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu  90-dniowego;

 

11. Nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku określonym odrębnymi przepisami tj. ZUS ZLA.

 

12. Z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2013-10-08 11:17:05)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 14:14:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/187