Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Ubezpieczenie zdrowotne
Statystyki graficzne

Ubezpieczenie zdrowotne

1. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają wszyscy bezrobotni (z wyjątkiem bezrobotnych pobierających rentę rodzinną w kwocie nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia oraz rolnicy mający do 2 ha przeliczeniowych i podlegający ubezpieczeniu w KRUS.


2. Bezrobotny pobierający zasiłek dla bezrobotnych i bezrobotny pobierający stypendium podlegają (niezależnie od ubezpieczenia zdrowotnego) obowiązkowi ubezpieczenia społecznego: emerytalnemu, rentowemu (i wypadkowemu w przypadku bezrobotnych pobierających stypendium) od dnia nabycia do dnia utraty prawa do ww. świadczeń;


3. PUP jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń lub wyrejestrowania z ubezpieczeń w terminie siedmiu dni od dnia powstania lub ustania obowiązku ubezpieczenia oraz zgłosić zmianę danych ubezpieczonego lub członka jego rodziny w terminie siedmiu dni od zaistnienia tych zmian. W związku z tym PUP sporządza i przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty zgłoszeniowe. Bezrobotny powinien sprawdzić dane zawarte w dokumencie zgłoszeniowym, zgłosić niezwłocznie zmianę danych.


4. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Takim dokumentem w przypadku bezrobotnych, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zaświadczenie płatnika składek.


5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez PUP ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.


6. Wyjeżdżając na krótki pobyt do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź do Liechtensteinu, Islandii czy Norwegii, osoby bezrobotne ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia powinny pamiętać o zaopatrzeniu się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Umożliwia ona korzystanie z niezbędnej opieki w placówkach powszechnego systemu ochrony zdrowia w innych państwach członkowskich. Świadczenia udzielane są na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w tych państwach. Karta nie zwalnia jednak z dopłat, do których są zobowiązani ubezpieczeni w danym państwie (np. za wizytę u lekarza lub za każdy dzień pobytu w szpitalu), ani też nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu sanitarnego do Polski. Dlatego od tych kosztów warto ubezpieczyć się prywatnie.
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub w delegaturze NFZ. Należy w tym celu złożyć wniosek o EKUZ, który znajduje się na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue oraz w siedzibach oddziałów i delegatur NFZ. Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

  • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy: zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz
  • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA),
  • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:42)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2015-02-24 10:24:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/ubezpieczenie-zdrowotne/79