Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu kontynuacji nauki
Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu kontynuacji nauki

ZASADY PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM NA KONTYNUACJĘ NAUKI

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 645 ze. zm.)

 2. Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
  z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

 

Zasady przyznawania stypendium na kontynuację nauki:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie na wniosek bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych, z ustalonym II profilem pomocy oraz sporządzonym przez doradcę klienta Indywidualnym Planem Działania, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną
  o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane przez okres
  12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 2. Osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba nieposiadająca kwalifikacji
  do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

 3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu
  na osobę w rodzinie w rozumieniu art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty przyznanego stypendium.

 4. Bezrobotny ubiegający się o stypendium na kontynuację nauki składa wniosek wraz
  z załącznikami, na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dostępnych
  w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.pupwejherowo.pl.

 5. Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku
  o uzyskanie stypendium na kontynuację nauki w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.

 6. Uzyskanie stypendium na kontynuację nauki ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od limitów środków Funduszu Pracy przeznaczonych na to działanie
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w danym roku kalendarzowym.
  W związku z powyższym nie podlega procedurom odwoławczym.

 7. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej Bezrobotnemu, któremu przyznano stypendium na kontynuację nauki przysługuje ono nadal w wysokości 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od dnia podjęcia zatrudnienia w trakcie nauki.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie na wniosek Bezrobotnego może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie
  z programem nauczania.

 2. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki bądź przekroczenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

Obowiązki osoby bezrobotnej, której przyznano stypendium na kontynuację nauki:

 1. Bezzwłoczne poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
  o przerwaniu nauki.

 2. Comiesięczne dostarczanie oświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

 3. Comiesięczne dostarczanie oświadczeniao dochodach netto Wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z wymaganymi załącznikami.

 4. Dostarczanie zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki na kolejnym semestrze w ciągu nie później niż 5 dni od jego rozpoczęcia.

 

 

 

Wejherowo, dnia 04.01.2017 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Wejherowie

 

 

Grażyna Sobieraj

 

 

Dokumenty dot. stypendium na kontynuację nauki znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-18 10:40:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/stypendium-z-tytulu-kontynuacji-nauki/85