Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Studia podyplomowe
Statystyki graficzne

Studia podyplomowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667 z późn. zm.).

 

I. Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może dofinansować z Funduszu Pracy koszty studiówpodyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 75% całości kosztów czesnego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje osobie, która posiada wykształcenie wyższe zezwalające na podjęcie studiów podyplomowych oraz jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako:

  1. osoba bezrobotna zgodnie z art. 42a w/w ustawy posiadająca II profil pomocy oraz sporządzony przez Doradcę Klienta Indywidualny Plan Działania,

  2. osoba poszukująca pracy zgodnie z art. 43 ust. 1 w/w ustawy, która:

  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
   z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
   w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

  • jest żołnierzem rezerwy,

  • pobiera rentę szkoleniową,

  • pobiera świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

  • jest pracownikiem bądź wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą w wieku powyżej 45 lat.

 

II. Tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

 1. Bezrobotny/poszukujący pracy ubiegający się o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych składa wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wraz
  z załącznikami, na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dostępnych
  w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej: www.pupwejherowo.pl

Kompletny wniosek może być złożony przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub
w trakcie ich trwania bez możliwości zrefundowania już poniesionych kosztów.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie dofinansuje koszty studiów podyplomowych, jeżeli osoba bezrobotna/poszukująca pracy uzasadni celowość podjęcia studiów podyplomowych.

 1. Kryteria dofinansowania studiów podyplomowych:

 • wykształcenie (ukończone szkoły, rok ukończenia, uzyskane tytuły),

 • data rejestracji (analiza historii osoby zarejestrowanej),

 • dotychczasowe zatrudnienie (wykonywane zawody, na jakich stanowiskach),

 • posiadane uprawnienia,

 • czy osoba odmówiła propozycji pracy bądź innej formy aktywizacji zawodowej,

 • czy osoba korzystała już z formy pomocy organizowanej przez Urząd (staż, przygotowanie zawodowe, dotacje, szkolenia),

 • czy po udzieleniu wcześniejszej pomocy zostało podjęte zatrudnienie lub inna praca zarobkowa bądź działalność gospodarcza,

 • czy ukończenie podjętych studiów podyplomowych pozwoli na zdobycie kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy,

 • czy ukończenie podjętych studiów podyplomowych znacząco wpłynie na jej sytuację na rynku pracy.

 1. Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku
  o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.

 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nastąpi zawarcie umowy
  cywilno – prawnej, która określi:

 • prawa i obowiązki stron,

 • wysokość i tryb przekazania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto ich organizatora.

 1. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od limitów środków Funduszu Pracy przeznaczonych na to działanie
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w danym roku kalendarzowym.
  W związku z powyższym nie podlega procedurom odwoławczym.

 2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje osobie bezrobotnej/poszukującej pracy jeden raz w ciągu 3 lat.

 

III. Uprawnienia i obowiązki bezrobotnego:

 1. Bezrobotnemu, któremu Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. Stypendium przysługuje w okresie objętym dofinansowaniem kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

 2. Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, stypendium przysługuje nadal w w/w wysokości do zakończenia studiów podyplomowych. Od niniejszego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 3. Osobie poszukującej pracy, której zostało przyznane dofinansowanie do studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 4. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
  w trakcie trwania studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy
  w Wejherowie nie zawiesza ich finansowania do planowego terminu ich ukończenia.

 5. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

 6. Powiatowy Urząd Pracy ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków osobę, która
  w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta posiada już takie ubezpieczenie.

 1. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem. Odszkodowanie wypłacane jest przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

 1. Bezrobotny/poszukujący pracy jest zobowiązany do:

 • bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
  o przerwaniu studiów podyplomowych,

 • comiesięcznego dostarczania zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki, bezzwłocznie po I terminie zjazdu w danym miesiącu,

 • ukończenia z wynikiem pozytywnym podjętych studiów podyplomowych oraz dostarczenia świadectwa/dyplomu potwierdzającego ukończenie przedmiotowych studiów.

 

Dokumenty dotyczące dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2015-01-26 11:19:28)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-18 11:48:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/studia-podyplomowe/214