Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

O refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi/osobą zależną może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia lub osoba bezrobotna pełniąca opiekę nad osobą zależną jeżeli:

  • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, lub szkolenie,
  • jednocześnie osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość refundacji określana jest na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty, w wysokości nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych. Kwota refundacji wypłacana jest z dołu za okresy miesięczne,
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku na rachunek osobisty wnioskodawcy.

W przypadku refundacji kosztów opieki nad dzieckiem za niepełny miesiąc, przyjmuje się zasadę proporcjonalności, dzieląc kwotę przyznanej refundacji przez liczbę dni roboczych
w danym miesiącu, a następnie mnożąc przez liczbę dni roboczych, w których wnioskodawca brał udział w jednej z ww. form aktywizacji.

Okres refundacji wynosi:

•    do 6-ciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    na czas odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Za osobę zależną, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Więcej informacji na temat refundacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  nr 101 (I piętro) lub pod numerem telefonu 58/677 63 36 lub 58/677 63 20.

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-13 12:35:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82