Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja części kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
Statystyki graficzne

Refundacja części kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

 

Zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Urząd może zrefundować pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości uzgodnionej w umowie, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Ze względu na fakt, iż program będzie realizowany będzie realizowany do 31.12.2018 r. umowy dotyczące tej formy wsparcia będą zawierane do 30 listopada 2017 r. Natomiast wypłacanie refundacji zakończy się z dniem 31.12.2018 r.

 

Refundacja nie może przekroczyć zarówno maksymalnej wysokości określonej w w/w przepisie, jak
i stanowić 100% kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

 

Przedmiotowa pomoc przyznawana jest na wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu i zawarciu umowy z Urzędem umowy cywilno-prawnej, wnioskodawca może zatrudnić osobę bezrobotną, skierowaną przez PUP, która nie ukończyła 30 roku życia oraz posiada ustalony
II profil pomocy.

 

Pracodawca, aby mógł otrzymać refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, musi zawrzeć z osobą bezrobotną do 30 roku życia skierowaną z PUP umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 24 miesięcy, w tym:

  • przez okres pierwszych 12 miesięcy PUP refunduje pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego skierowanego bezrobotnego;
  • przez kolejne 12 miesięcy pracodawca utrzymuje w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego na własny koszt.

Do okresu 24 miesięcy nie są wliczane przerwy w zatrudnieniu, jak również urlopy bezpłatne udzielone pracownikowi.

 

Przedsiębiorca/Pracodawca może ubiegać się o dofinasowanie do wynagrodzenia, jeżeli:

  • prowadzi działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy,
  • w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku działalność nie była zawieszona,
  • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
  • w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszył zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz
    z opłaceniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,
  • zawarta z tut. Urzędem umowa o otrzymaniu jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej została już zakończona, tj. upłynęło 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Niewywiązanie się z warunków umowy zawartej z PUP, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

W przypadku rozwiązania umowy o prace przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art.52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu kolejnych 12 miesięcy zatrudniania bezrobotnego, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat przedmiotowej refundacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro, pokój nr 114 lub pod numerem telefonu: 58/677 63 14 lub 58/677 63 08.

Strona dodana przez: Karol Littwin (2016-01-26 13:13:22)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 12:52:07)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Informacja 2016-06-13 330.05kB plik stracił ważność
Dokument Wniosek o refundację części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2017-01-26 197kB plik stracił ważność
Dokument docx Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o refundację 2016-01-26 15.87kB plik stracił ważność
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2016-01-26 76.75kB plik stracił ważność
Dokument docx Załącznik nr 3 - Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 2016-08-25 24.99kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o comiesięczną wypłate 2017-01-26 17.26kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-wynagrodzenia-skierowanego-bezrobotnego-do-30-roku-%C5%BCycia/238