Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Przyznanie statusu bezrobotnego

Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy należy osobiście lub za pośrednictwe, formularza elektronicznego dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jeśli osoba nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do Urzędu Pracy, na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy. (§ 2 ust. 1, rozporządzenia).

Zarówno pierwsza jak i każda następna rejestracja wymaga wypełnienia karty aktywizacji zawodowej oraz przedstawienia dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji.  Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu pracy prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

 

W przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL,
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy),
 • osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące), oraz w przypadku pobierania zasiłków  chorobowych (zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków),
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia,
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów),
 • zaświadczenie o miesięcznym dochodzie z umowy o pracę nakładczą,
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym, oraz o dochodach brutto w poszczególnych miesiącach,
 • decyzje o okresie prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub jako osoba współpracująca, oraz podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty, z określeniem rodzaju pobieranej renty,
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn),
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby mające ustalony stopień niepełnosprawności),
 • zaświadczenie o powierzchni (ha przeliczeniowych) nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej); akt notarialny o nabyciu / zbyciu nieruchomości rolnej
 • zaświadczenie z KRUS-u o nie podleganiu lub okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe),
 • osoby, które pobierały świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, winny okazać zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia lub inny dokument potwierdzający wstrzymanie wypłaty świadczenia,
 • Wypełniona karta aktywizacji zawodowej.

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL; w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 lat winna posiadać zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt że dzieci się uczą;

 

Uwaga:

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia kompletu dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

 

Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni Powiatowy Urząd Pracy o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

 

Informacja

Osoba zarejestrowana, po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia wizyty u pośrednika może:

 

a) uzyskać:    - zaświadczenie o aktualnym statusie i wysokości pobieranych świadczeń    - zaświadczenie o dochodach,   przychodach    - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu do lekarza

b) złożyć:    - wniosek o dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny    - wniosek o zaswiadczenie stwierdzające okresy poprzednich rejestracji      oraz wysokości osiągniętego dochodu w poszczególnych latach.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MPiPS z 12 listopada 2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2013-10-08 11:16:33)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 14:13:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/przyznanie-statusu-bezrobotnego/186