Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

1. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego (II)". Projekt  był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego, które ukończyły 30 rok życia.

Priorytet V – Zatrudnienie,

Działanie 5.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty powiatowych urzędów pracy,

Poddziałanie 5.1.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

 Wydatki poniesione w ramach projektu: 3.830.839,78 zł.

Celem głównym projektu było:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego, a celem szczegółowym: Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Aktywizacja zawodowa rozumiana była w projekcie jako doprowadzenie do trwałego tj. trwającego co najmniej 3 miesiące , zatrudnienia dotychczasowych bezrobotnych oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

 

W wyniku udzielonego wsparcia efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 46,49 %

W ramach projektu objęto wsparciem 357 osób (223K, 134M), będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

W szczególności grupę docelową stanowiły: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W projekcie zrealizowano następujące zadania: 

1. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne dla 115 osób;

2. Staże dla 112 osób;

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 68 osób;

4. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych dla 62 osób.

2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (II)”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego.

Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 – Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,

Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.04.2017 r.

Wydatki poniesione w ramach projektu:3.479.618,17 zł.

Celem głównym projektu było:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim, a celem szczegółowym: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W wyniku udzielonego wsparcia efektywność zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 44,96 %.

W ramach projektu udzielono wsparcia 499 osobom młodym (322 K, 177 M), będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego w wieku od 18 do 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Jednocześnie osoby te nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020.

W projekcie zrealizowano następujących zadania:

1. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne dla 60 osób,

2. Bon szkoleniowy dla 26 osób,

3. Staże dla 350 osób,

4. Bon stażowy dla 32 osób,

5. Bon zasiedleniowy dla 1 osoby.

6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 31 osób.

 

 

3. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego, które ukończyły 30 rok życia.

Priorytet V – Zatrudnienie,

Działanie 5.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty powiatowych urzędów pracy,

Poddziałanie 5.1.2 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Celem głównym projektu było:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego”, a celem szczegółowym: Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. - 30.04.2016 r.

Wydatki poniesione w ramach projektu: 3.094.983,85 zł.

Aktywizacja zawodowa rozumiana była w projekcie jako doprowadzenie do trwałego tj. trwającego co najmniej 3 miesiące , zatrudnienia dotychczasowych bezrobotnych oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu. W wyniku udzielonego wsparcia zatrudnienie podjęło 115 osób (74K,41M)

W ramach projektu objęto wsparciem 338 osób (195K, 143M), będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wejherowie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono   I lub II profil pomocy w rozumieniu art.33 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).  

W szczególności grupę docelową stanowiły: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W projekcie zrealizowano następujące działania: 

1. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne dla 159 osób;

2. Staże dla 247 osób;

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 48 osób;

4. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych dla 46 osób.

 

4.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (I)”. Projektbyłwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego.

Celem głównym projektu było:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim”,a celem szczegółowym:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 – Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. - 30.04.2016 r. 

Wydatki poniesione w ramach projektu: 3.837.293,86 zł.

W ramach projektu udzielono wsparcia 618 osobom młodym (385 K, 233 M), będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego w wieku od 18 do 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Jednocześnie osoby te nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020. W wyniku udzielonego wsparcia zatrudnienie podjęło 335 osób (224K, 111M).

W projekcie zrealizowano następujących działania:

1. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne dla 147 osób,

2. Bon szkoleniowy dla11 osób,

3. Staże dla 405osób,

4. Bon stażowy dla 51 osób,

5. Bon zasiedleniowy dla 5 osób,

6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 18 osób.

 

5. "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy": Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2008 r. - 31.12.2014 r.

W latach 2008-2014 wsparciem przewidzianym projektem objęto 3.519 osób bezrobotnych (2.057 kobiet, 1.462 mężczyzn). Beneficjenci programu korzystali z następujących formach wsparcia: 1) Szkolenia Zawodowe 2) Staże Zawodowe 3) Przygotowanie Zawodowe 4) Jednorazowe Środki na Podjęcie Działalności Gospodarczej - poprzedzone szkoleniem z zakresu "ABC Przedsiębiorczości".

Wydatki projektu w okresie 01.01.2008 – 31.12.2014 wyniosły: 31.356.607,84 PLN.

 

Liczba osób korzystających z poszczególnych form wsparcia:

  1. Szkolenia zawodowe: 1.877 osób,

  2. Staże u pracodawców: 1.570 osób,

  3. Przygotowanie zawodowe: 6 osób,

  4. Dotacje dla 890 osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą wraz

z szkoleniem ABC Przedsiębiorczości

 

6. "Portfel kwalifikacji zawodowych pięćdziesięciolatka": Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .
Okres realizacji projektu:
01.09.2012r. - 31.01.2014r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia z gmin Gniewino, Choczewo i Łęczyce. W projekcie uczestniczyło 30 osób , dla których wnioskodawca zaplanował ścieżkę uczestnictwa składającą się z następujących etapów: Indywidualny Plan Działań, Szkolenie zawodowe, Działania wzmacniające na lokalnym rynku pracy, Wsparcie towarzyszące i staże.

Budżet projektu: 921.189,25 PLN.

Projekt realizowany był w partnerstwie, którego liderem był Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy.

Więcej informacji www.kul.org.pl

 

7. "Lepszy Urząd - IV": Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie.
Okres realizacji projektu:
01.01.2012r. - 31.12.2013r.
Celem projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie poprzez finansowanie zatrudnienia 5 Pośredników Pracy oraz 1 Doradcy Zawodowego.

Wydatki poniesione w ramach projektu wynoszą: 368.179,70 PLN.

 

8. "Długotrwale bezrobotni - REAKTYWACJA": Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .
Okres realizacji projektu:
01.09.2011r. - 31.10.2012r.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wejherowo. W projekcie uczestniczyło 21 osób , dla których wnioskodawca zaplanował ścieżkę uczestnictwa składającą się z następujących etapów: Indywidualny Plan Działań, Szkolenie zawodowe, Szkolenie z autoprezentacji, Staż.

Wydatki poniesione w ramach projektu wynoszą: 251.297,50 PLN.

Po zakończeniu udziału w projekcie 11 uczestników podjęło zatrudnienie tym samym efektywność wyniosła 52,4%.

 

9. "Nieobecni poprzez pracę": Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Okres realizacji projektu:
01.08.2011r. - 31.07.2012r.
Celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Wejherowo. W projekcie uczestniczyło 15 osób , dla których wnioskodawca zaplanował ścieżkę uczestnictwa składającą się z następujących etapów: Indywidualny Plan Działań, Szkolenie zawodowe, Szkolenie z autoprezentacji, Staż.

Wydatki poniesione w ramach projektu wynoszą: 203.790,16 PLN.

Po zakończeniu udziału w projekcie 5 uczestników podjęło zatrudnienie tym samym efektywność wyniosła 33,3%.

 

10. "Lepszy Urząd - III": Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie.
Okres realizacji projektu:
01.01.2011r. - 31.12.2011r.
Celem projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie poprzez finansowanie kontynuacji zatrudnienia 5 Pośredników Pracy oraz 1 Doradcy Zawodowego.

Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły: 161.990,74 PLN.

 

11. "Lepszy Urząd - II": Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie.
Okres realizacji projektu:
01.01.2010r. - 31.12.2010r.
Celem projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie poprzez finansowanie zatrudnienia 5 Pośredników Pracy oraz 1 Doradcy Zawodowego.

Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły: 171.719,18 PLN.

 

12. "Lepszy Urząd": Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie.
Okres realizacji projektu:
01.05.2008r. - 31.12.2009r.
Celem projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie poprzez stworzenie i wyposażenie 6-ciu nowych stanowisk pracy oraz zatrudnienie 5 Pośredników Pracy oraz 1 Doradcy Zawodowego.

Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły: 240.302,77 PLN.

13. "Pora na plince - połączenie Kuchni Regionalnej z Przedsiębiorczością szansą na aktywizację zawodową na obszarze powiatu wejherowskiego": Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Okres realizacji projektu
: 01.04.2009r. - 30.06.2009r.
Projekt realizowano w partnerstwie, którego liderem była firma "Magia Kaszub - Marzena Usarek" z Gdyni. Celem programu była aktywizacja zawodowa 10 bezrobotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie powiatu wejherowskiego. W ramach projektu beneficjentki brały udział w szkoleniu, które składało się z trzech modułów: 

1) aktywizacyjny, 2) przedsiębiorczość, 3) kuchnia regionalna.

Budżet projektu zamknął się w kwocie 50.000,00 PLN.

Po zakończeniu udziału w projekcie 4 uczestniczki podjęły zatrudnienie tym samym efektywność wyniosła 40%.

 

14. "EURO- młodzież”: Projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”
Priorytet I, Działanie 1.2

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.10.2007

Formy wsparcia: Szkolenia, Staże, Dotacje.

 

15. "Pracującym być”: Projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”
Priorytet I, Działanie 1.3

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.10.2007

Formy wsparcia: Szkolenia, Przygotowanie Zawodowe, Dotacje.

 

16. "4 - JOB – program aktywizacji młodzieży”: Projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”
Priorytet I, Działanie 1.2

Okres realizacji projektu: 01.06.2005 – 30.06.2006

Formy wsparcia: Szkolenia, Staże, Dotacje, Prace interwencyjne.

 

17. "4 - JOB wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy ”: Projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”
Priorytet I, Działanie 1.3

Okres realizacji projektu: 01.06.2005 – 30.06.2006

Formy wsparcia: Szkolenia, Przygotowanie Zawodowe, Dotacje, Prace interwencyjne.

 

18. "Zawodowy Start – euroabsolwenci na lokalnym rynku pracy”: Projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich” – projekt posiłkowy WUP
Priorytet I, Działanie 1.2

Okres realizacji projektu: 01.05.2004 – 30.09.2005

Formy wsparcia: Szkolenia, Staże, Dotacje, Prace interwencyjne.

 

19. "Program powrotu na lokalny rynek pracy os. długotrwale bezrobotnych”: Projekt zrealizowany
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich” – projekt posiłkowy WUP
Priorytet I, Działanie 1.3

Okres realizacji projektu: 01.05.2004 – 30.09.2005

Formy wsparcia: Szkolenia, Przygotowanie Zawodowe, Dotacje, Prace interwencyjne.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-05-24 12:54:46)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-01-26 10:57:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/projekty-zrealizowane/174