Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty realizowane

Projekty realizowane

 

PROJEKTY REALIZOWANE

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w 2017 r. realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego, które ukończyły 30 rok życia.

 

Cel główny:„Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego”.

 

Cel szczegółowy RPO WP:Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Budżet projektu: 5.564.453,30 zł.

Aktywizacja zawodowa rozumiana jest w projekcie jako doprowadzenie do trwałego tj. trwającego co najmniej 3 miesiące , zatrudnienia dotychczasowych bezrobotnych oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 490 osób (292K, 198M), będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono   I lub II profil pomocy w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).  

W szczególności grupę docelową stanowić będą:

 • osoby powyżej 50 roku życia;

 • kobiety;

 • osoby z niepełnosprawnościami;

 • osoby długotrwale bezrobotne;

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań: 

 1. Szkolenia zawodowe dla 130 osób, szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń, szkolenia indywidualne; nabór ciągły: informacja: pod nr tel.: 58/677-63-21, 58/677-83-63, 58/677-83-64, 58/677-83-68; na stronie http://pupwejherowo.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69

 2. Staże dla 170 osób; nabór ciągły; informacja: pod nr tel.: 58/677-63-15, 58/677-83-55; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/sta%C5%BCe/71

 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 100 osób; ;nabór w określonych terminach (4 nabory w roku); informacja: pod nr tel: 58/677-63-37, 58/677-83-57; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81

 4. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych dla 90 osób; nabór w określonych terminach (3 nabory w roku); informacja: pod nr tel: 58/677-63-17; na stronie:http://pupwejherowo.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%B Cenia-stanowiska-pracy/116

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej V Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty powiatowych urzędów pracy, Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych- mechanizm ZIT. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 


 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w 2017 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego.

Cel główny:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim

Cel szczegółowy PO WER:Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Budżet projektu: 4.227.193,80 zł

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 583 osób młodych (350 K, 233 M), będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego w wieku od 18 do 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Jednocześnie osoby te nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

W szczególności grupę docelową stanowić będą:

 • kobiety;

 • osoby z niepełnosprawnościami;

 • osoby długotrwale bezrobotne;

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:

 1. Szkolenia zawodowe dla 70 osób, szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń, szkolenia indywidualne; nabór ciągły: informacja: pod nr tel.: 58/677-63-21, 58/677-83-63, 58/677-83-64, 58/677-83-68; na stronie http://pupwejherowo.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69

 2. Bon szkoleniowy dla 30 osób;nabór ciągły; informacja: pod nr tel.:58/677-63-21, 58/677-83-63, 58/677-83-64; 58/677-83-68; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/bon-szkoleniowy/206

 3. Staże dla 400 osób;nabór ciągły; informacja: pod nr tel.: 58/677-63-15, 58/677-83-55; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/sta%C5%BCe/71

 4. Bon stażowy dla 40 osób;nabór ciągły; informacja: pod nr tel.:58/677-63-20; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/205

 5. Bon zasiedleniowy dla 8 osób;nabór ciągły; informacja: pod nr tel.:58/677-63-20; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/210

 6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób;nabór w określonych terminach (4 nabory w roku); informacja: pod nr tel: 58/677-63-37, 58/677-83-57; na stronie: http://pupwejherowo.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-05-24 12:53:26)
Zredagowana przez: Karol Littwin (2017-02-06 10:59:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/projekty-realizowane/173