Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prawa pracodawców i przedsiębiorców
Statystyki graficzne

Prawa pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca posiada między innymi prawo:

 

- zatrudniania pracowników;

- zwalniania pracowników;

- ustalania warunków pracy i płacy;

- żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- żądania od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

- żądanie numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL);

- dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie;

- przyznawania nagród i wyróżnień;

- stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach Rynku Pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 645 ze zm.)

3. Rozporządzenie MInistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz 667)

 

Pracodawca ma prawo :

 

- zgłosić ofertę pracy do jednego, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu;

- zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy;

- zgłosić zamiar przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez urząd kandydatami, w siedzibie urzędu w określonym dniu w sali pracodawców / giełda pracy /;

- zgłosić zamiar udziału w organizowanych corocznie Targach Pracy, będących formą bezpośredniego kontaktu zaproszonych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy;

- skorzystania z aktywnych form wsparcia dla pracodawców - informacje dostępne w zakładce Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:02:24)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-15 10:54:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/prawa-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/103