Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
 • korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, uczestniczenia w zajęciach klubu pracy oraz uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez urząd pracy,
 • korzystania z przygotowania zawodowego dorosłych, odbycia stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
 • ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej,
 • ubiegania się o zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • ubiegania się o stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej  w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji,
 • ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NFZ),
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia koniecznych warunków,
 • ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7,
 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy (dotyczy osób posiadających prawo do zasiłku i jednocześnie spełniających określone warunki do jego uzyskania),
 • przebywania za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 10 dni, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił właściwy powiatowy urząd pracy, zasiłek za ten okres nie przysługuje (całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego).

Osoba bezrobotna ma obowiązek do:

 • zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (skutek niestawiennictwa: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia niestawiennictwa na okres - 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, - 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, - 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa),
 • powiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności pozarolniczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (skutek niepowiadomienia: kara grzywny nie niższa niż 500 zł - nie dotyczy utraty prawa do zasiłku),
 • przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych, robót publicznych, udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy oraz wykonywania prac społecznie użytecznych (skutek odmowy bez uzasadnionej przyczyny: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, - 180 dni w przypadku drugiej odmowy, - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy),
 • poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (skutek odmowy bez uzasadnionej przyczyny: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, - 180 dni w przypadku drugiej odmowy, - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy),
 • składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów,
 • w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • do zwrotu kwoty nienależnie otrzymanego świadczenia pieniężnego, wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • zawiadomić urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy,
 • zawiadomienia powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.645 ze zm.)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-15 12:29:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60