Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace społecznie użyteczne
Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

 

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

1. Kto może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych na wniosek gminy można skierować:

 • bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

 • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Urzędu.

2. Tryb organizowania prac społecznie użytecznych:

 • Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 • Starosta zawiera z Gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych.

3. Miejsce i czas wykonywania prac społecznie użytecznych:

 • Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych może maksymalnie trwać 10 godzin w tygodniu.

4. Refundacja świadczeń przysługujących bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne:

 • Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,00 złotych za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Starosta na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne.

 • Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

5. Kto jest organizatorem prac społecznie użytecznych?

 

Organizatorem prac społecznie użytecznych jest gmina, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej (np.: w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej, szkole, zakładzie komunalnym).

 

6. Kogo urząd może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych?

 

Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 645 z późn. zm.), zwane dalej „osobami uprawnionymi”.

 

7. Co musi zrobić gmina by zorganizować prace?

 • Sporządzić do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesłać go wraz z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie wykonania prac społecznie użytecznych właściwemu miejscowo staroście (w przypadku gmin powiatu wejherowskiego do Dyrektora PUP w Wejherowie) i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

 • Zawrzeć ze starostą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych.

 • Wskazać podmiot podległy gminie, w którym będą wykonywane prace społecznie użyteczne (może to być gmina).

 • Przesłać do PUP, sporządzoną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane przez urząd do wykonywania prac społecznie użytecznych.

8. Czas trwania prac społecznie użytecznych

 

Osoba uprawniona wykonuje prace społecznie użyteczne w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

9. Wysokość pomocy finansowej z PUP dla gminy

 

Na wniosek gminy lub podmiotu organizującego prace społecznie użyteczne starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie uprawnionej wykonującej prace społecznie użyteczne.

 

10. Koszty gminy

 

Wysokość minimalnego świadczenia dla osoby uprawnionej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi od 1.06.2013 roku 8,00 zł. / godzinę. Gmina lub podmiot wskazany przez gminę, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne zobowiązany jest do wypłacania osobom uprawnionym świadczeń w okresach miesięcznych z dołu, proporcjonalnie do liczby godzin wykonywania prac społecznie użytecznych. Po otrzymaniu refundacji z PUP ostatecznie koszt gminy wynosi 40% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie uprawnionej wykonującej prace społecznie użyteczne.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz. 921).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:35)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 12:06:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/74