Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

I. Podstawa prawna organizacji prac interwencyjnych

 

1. Ustawa z dnia 20  kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864).
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).

 

II Zasady organizacji i finansowania prac interwencyjnych

1. Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę i mają na celu wsparcie bezrobotnego, natomiast pracodawca uzyskuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie bezrobotnego.
2. Prace interwencyjne organizowane są na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej przez Starostę, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy, z wnioskodawcą prowadzącym działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wnioskodawcą może być pracodawca lub przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
3. Pomoc udzielana pracodawcy lub przedsiębiorcy w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
4. Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowane mogą zostać osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
5. Powiatowy Urząd Pracy, kierując bezrobotnego do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.
6. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych, Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne tej osoby, przez okres:

 • do 6 miesięcy,w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • do 6 miesięcy, w uzgodnionej wysokości, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną w przypadku zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
 • do 12 miesięcy, w wysokości uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją oraz okres 3 miesięcy po jej zakończeniu.

 

7. Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę, z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres:

 • do 12 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak  kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • do 18 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu.

 

8. W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych bezrobotnego powyżej 50 roku życia, Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne do 24 miesięcy za każdy miesiąc zatrudnienia lub do 4 lat za co drugi miesiąc zatrudnienia, jeżeli do prac interwencyjnych zostali skierowani bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskiwania świadczenia przedemerytalnego –  refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją oraz 6 miesięcy po jej zakończeniu.

 

9. Niewywiązanie się z warunku utrzymania w zatrudnieniu osoby bezrobotnej przez okres objęty refundacją oraz okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji, o których mowa wyżej, lub naruszenie innych warunków  umowy, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
10. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 lub 6 miesięcy, o których mowa wyżej, Urząd skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
11. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy na zwolnione stanowisko  pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

III Wymagane dokumenty

 

1. Warunkiem ubiegania się o organizację prac interwencyjnych jest przedłożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, aktualnych na dzień jego składania. Aktualne formularze udostępniane są na stanowisku Informacji w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.pupwejherowo.pl.
2. Wszystkie pozycje we wniosku muszą być wypełnione w sposób czytelny i jednoznaczny.
3. W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieczytelnie lub nieprawidłowo, nie zawiera pełnej informacji, bądź kompletu załączników, został podpisany przez nieupoważnioną osobę, Urząd wyznaczy wnioskodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.

5. Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych powinien zawierać:

 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
 • numer identyfikacyjny REGON, numer NIP,
 • oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności,
 • stan zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy,
 • liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres ich zatrudnienia,
 • miejsce i rodzaj prac, które będą wykonywane przez skierowanych bezrobotnych,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych kosztów.

6. Do wniosku należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 1, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia.

 

IV Procedura oceny wniosków

 

1. Wnioski oceniane są dwuetapowo:

 • ocena formalna – dokonywana przez pracownika Urzędu pod kątem wypełnienia wszystkich pozycji, dołączenia załączników itp.
 • ocena merytoryczna – dokonywana komisyjnie przez pracowników Urzędu.

2. Przy ocenie merytorycznej wniosku bierze się pod uwagę przede wszystkim:

 • dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Urzędem (czy wnioskodawca korzystał już ze wsparcia w ramach programów realizowanych przez Urząd i jaka była efektywność zatrudnienia po zakończonym programie),
 • warunki zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 • deklarowane zatrudnienie pracownika po zakończeniu okresu refundacji.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i skierowania odpowiedniego kandydata do prac interwencyjnych, z wnioskodawcą zawierana jest umowa określająca w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywania prac interwencyjnych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania PUP o zmianach treści umowy o pracę zawartej ze skierowanym bezrobotnym oraz o każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania z nim umowy o pracę,
 • obowiązek utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres wskazany
  w punkcie II ppkt 6, 7 i 8,
 • obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres,
 • obowiązek zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń w zakresie dotyczącym otrzymanej pomocy publicznej.  

5. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron.
6. Powiatowy Urząd Pracy uprawniony jest do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej u pracodawcy lub przedsiębiorcy w zakresie prawidłowości realizacji umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych.

 

Więcej informacji pod numerem:

tel. (58) 677-63-20 lub (58) 677-63-36

 

 

Dokumenty dotyczące prac interwencyjnych dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 12:50:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/prace-interwencyjne/113