Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
Statystyki graficzne

Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca ma obowiązek:

 

- szanować godność i inne dobra osobiste pracownika;

- zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

- organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

- organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

- przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

- zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

- ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

- stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

- zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

- stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

- prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

- przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

W aspekcie współpracy z urzędem - zgodnie z art. 36 pkt 5 a,b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.645 ze zm.), w przypadku składania ofert pracy :

 

- zgłoszenie oferty pracy zgodnej z zasadami równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy nie zawierającej dyskryminujących elementów w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

- zgłoszenie braku aktualności oferty pracy w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej na zgłoszonym wcześniej wolnym miejscu pracy;

- poinformowanie nowozatrudnionego pracownika o niezwłocznym zgłoszeniu faktu podjęcia pracy do właściwego urzędu pracy, jeżeli oświadcza, że figuruje w ewidencji urzędu pracy;

- wypełnianie w sposób prawidłowy i kompletny druków stosowanych przez urząd / np. druk krajowej oferty pracy, skierowanie do pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, w szczególności, jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dot. naruszenia przepisów praca pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:02:43)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-15 10:55:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/obowiazki-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/104