Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Statystyki graficzne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Pytanie: Zostałem wyrejestrowany z Urzędu Pracy. Czy mam jeszcze zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne?

 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym w przypadku wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od daty utraty statusu bezrobotnego.


Pytanie: Chcę się zarejestrować w Urzędzie Pracy. Jaka jest procedura wyznaczenia terminu do rejestracji oraz jakie dokumenty muszę przedstawić do rejestracji?

Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 1299) - osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:
1/ dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
2/ odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
3/ świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
4/ dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie dokumenty posiada.
    Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
    W przypadku powrotu po pracy wykonywanej za granicą (kraje Unii Europejskiej) należy przedłożyć druk E-301, U-1 lub dokumenty potwierdzające czasookres wykonywania pracy.
    Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie odbywa się w godzinach od 7:30 do 14:00. W celu dokonania rejestracji należy osobiście zgłosić się do tut. Urzędu.
    Status bezrobotnego zostanie przyznany od dnia dokonania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

 


Pytanie: Jestem zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy w miejscu mojego stałego zameldowania. Czy mogę zarejestrować się również w innym Urzędzie Pracy?

 

Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 1299) – w celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy, zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy.


Pytanie: Zmieniam miejsce zameldowania co powinnam zrobić chcąc zarejestrować się w tamtejszym Urzędzie Pracy?

 

Odpowiedź: Zgodnie z § 10 ust. 1-6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 1299) –  osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje urząd pracy właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie karty rejestracyjnej oraz kopii dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
    Na podstawie złożonego wniosku powiatowy urząd pracy dokona wyłączenia z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, a następnie prześle dokumenty do urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
    Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:58:32)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2013-10-31 10:15:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi/96