Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

 

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy:

 1. ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
  z 2016r., poz. 645, z późn. zm.),

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 639 z późn. zm.),

 3. ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2007 r., Nr 59 poz. 404, z późn. zm.),

 4. rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22 marca 1999 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE – sp. z 2008 r., 1, s. 339),

 5. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i nr 1408/2013 z 18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis
  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1 i 9),

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),

 7. rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r.,
  Nr 121, poz. 810),

 8. ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.),

 9. ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),

 10. ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn. zm.),

 11. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.).

 1. DEFINICJE/SŁOWNICZEK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców – oznacza to działania, na które składają się:

   1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

   2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

   3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

   4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

   5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 1. pracodawcy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; nie jest pracodawcą jednostka nie zatrudniająca żadnego pracownika;

 2. pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy; pracownikiem nie jest osoba współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność; zgodnie z treścią art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności;

 3. mikroprzedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia o swobodzie działalności gospodarczej;

 4. usługodawcy – oznacza to wykonawcę działań obejmujących kształcenie ustawiczne; usługodawcą nie jest pracodawca, który samodzielnie realizuje ww. działania dla swoich pracowników;

 5. przeciętnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy;

 6. pomocy de minimis – w rozumieniu art. 3 Rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
  18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  w sektorze rolnym oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu
  w okresie 3 lat podatkowych (lata obrotowe stosowane przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim), która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 EUR, w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność zarobkową
  w zakresie drogowego transportu towarów 100 000 EUR oraz w stosunku do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych 15 000 EUR. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat; pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy;

 7. wniosku – oznacza to wniosek o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

 8. KFS – skrót oznacza Krajowy Fundusz Szkoleniowy;

 9. FP – skrót oznacza Fundusz Pracy;

 10. PUP – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie realizujący w imieniu Starosty Wejherowskiego zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

 1. TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

 1. Środki FP w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparciem mogą zostać objęci pracownicy
  i pracodawcy określeniw informacji o priorytetach ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej.

 2. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego i pracowników, składa wniosek wraz z załącznikami do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wyłącznie w okresie ogłoszonego naboru. Wniosek może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej
  (w tym przypadku musi zostać opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym).

 3. PUP po uzyskaniu informacji o limicie środków KFS ogłasza na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie i na stronie internetowej Urzędu termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków, priorytety wydatkowania środków w danym roku oraz kryteria i elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków. Nabór jest powtarzany w ciągu roku do wyczerpania przyznanego limitu środków.

 4. Pracodawca może złożyć wniosek o sfinansowanie jeszcze nie rozpoczętej formy kształcenia ustawicznego. Jednak kształcenie ustawiczne nie może rozpocząć później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 5. Wniosek powinien zostać złożony w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

 6. Kursy, studia podyplomowe oraz egzaminy, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawcy winny być zgodne ze specyfiką działalności pracodawcy.

 7. Kształcenie ustawiczne musi zostać przeprowadzone przez uprawnionych usługodawców.
  W zależności od formy prawnej są to instytucje świadczące usługi szkoleniowe bądź kształcenie ustawiczne, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w których zawarte jest określenie, zgodnie
  z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), przedmiotu wykonywanej działalności związane
  ze świadczeniem usług szkoleniowych w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe. Dotyczy to również instytucji prowadzących działalność szkoleniową/edukacyjną na podstawie odrębnych przepisów.

 8. Wybór usługodawcy prowadzącego kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającego egzamin pozostawia się do dyspozycji pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków oraz wymogów określonych w ust. 7.

 9. Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania do kształcenia ustawicznego w przypadku gdy usługa jest świadczona przez podmiot, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Mając na względzie zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych, pracodawca powinien planować wydatkowanie środków KFS w sposób celowy
  i oszczędny z zachowaniem następujących zasad:

 1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 1. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza że PUP może przyjąć wniosek do realizacji, zwrócić do poprawienia, pozostawić bez rozpatrzenia lub przystąpić do negocjacji treści wniosku w celu ustalenia: ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób
  objętych kształceniem, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu.

 2. Wnioski pracodawców rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Dyrektora PUP.

 3. Przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony, PUP wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia, a pracodawca zobowiązuje się do usunięcia błędów, lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie pod rygorem negatywnego rozpatrzenia wniosku.

 2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

 3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych dokumentów lub wyjaśnień, PUP informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy. Od odmowy przyznana środków KFS wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP, działający w imieniu
  i z upoważnienia Starosty Wejherowskiego, zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, do której dołącza się jako jej integralną część wniosek, o którym mowa w ust. 2.

 5. Środki KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 17, mogą zostać przyznane
  w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku pozostałych

  przedsiębiorstw w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 6. Wkładem własnym pracodawcy mogą być wyłącznie koszty kształcenia ustawicznego. Do wkładu własnego nie wlicza się kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników
  w kształceniu ustawicznym, takich jak wynagrodzenie pracowników za czas nieobecności w pracy
  w związku z uczestnictwem w szkoleniu, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do innej miejscowości niż miejsce pracy, itp.

 7. Środki KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 1. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA I ZWROT ŚRODKÓW

 1. Pracodawca dokona przekazania środków finansowych, otrzymanych z PUP na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne, na konto usługodawcy nie później niż w dniu rozpoczęcia kształcenia.

 2. Przekazanie środków przez pracodawcę na rzecz usługodawcy w innym terminie niż określony
  w ust. 1 stanowić będzie naruszenie postanowień umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, o którym mowa w ust. 9.

 3. Rozliczenie prawidłowego wydatkowania przez pracodawcę otrzymanych środków zostanie dokonane w terminie 14 dni od daty zakończenia kształcenia na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i rzeczywistej liczby osób, które ukończyły kształcenie ustawiczne. W tym celu pracodawca przedłoży następujące dokumenty:

 1. zestawienie wydatkowanych kwot na poszczególne działania w zakresie kształcenia ustawicznego,

 2. faktury i rachunki dotyczące poniesionych kosztów wraz z dowodem uregulowania należności,

 3. zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne oraz uzyskanie uprawnień lub kwalifikacji przez uczestników.

 1. W przypadku stwierdzenia, że przyznane środki KFS nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, pracodawca dokona zwrotu środków, w kwocie wynikającej z rozliczenia umowy,
  o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, na wskazany rachunek bankowy PUP.

 2. W przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art.52 Kodeksu Pracy, pracodawca dokona zwrotu przyznanych na ten cel środków KFS, w terminie 14 dni od dnia przerwania kształcenia przez pracownika.

 3. Pracodawca dokona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, zwrotu środków KFS wraz
  z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia ich uzyskania, w przypadku rozwiązania umowy
  w trybie natychmiastowym z tytułu złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczaniem lub naruszenia innych warunków umowy.

 4. Zwrot niewykorzystanych środków jest równoznaczny ze zmniejszeniem kwoty finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS.

 5. W przypadku, gdy pracodawca nie dokona zwrotu środków w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 4-6, PUP podejmie czynności zmierzające do ich odzyskania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

 1. PUP może rozwiązać umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze skutkiem natychmiastowym oraz wezwać pracodawcę do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku:

 1. wykorzystania przyznanych środków finansowych z KFS niezgodnie z przeznaczeniem,

 2. nierozliczenia przyznanej kwoty w terminie określonym w zawartej umowie,

 3. złożenia przez pracodawcę fałszywych dokumentów lub niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń, informacji lub danych, na których została oparta decyzja o wypłacie środków finansowych,

 4. naruszenia innych postanowień umowy.

 1. Pracodawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia PUP, w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, o każdorazowym przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego.

 2. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron oraz przyjmuje od niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

 3. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS
  z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą, o której mowa w ust. 11, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. KONTROLA

 1. Pracodawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego udokumentowania oraz rozliczenia otrzymanych
  i wydatkowanych środków.

 2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, pracodawca zapewni kontrolerom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane
  z realizacją umowy oraz wypełnieniem warunków udzielenia dofinansowania.

 3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie 10 lat po jej zakończeniu.

 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji działań
w zakresie kształcenia ustawicznego i rozliczenia wydatków finansowanych z KFS oraz zobowiązuje się do przechowywania przez okres, o którym mowa w pkt V ust. 3, oświadczeń pracowników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PUP ich danych osobowych na ww. potrzeby.

 

Więcej informacji na temat przedmiotowej refundacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro, pokój nr 114 lub pod numerem telefonu: 58/677 63 14 lub 58/677 63 08.

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2016-01-28 12:08:02)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 13:00:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/239