Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie jego pobierania podejmie zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

- w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 645 ze zm.), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

- z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1 cyt. w/w ustawy.
  2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem, jako bezrobotny.
  3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest wyłącznie na wniosek bezrobotnego.

 

Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z:

  • kopią umowy o pracę (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek) lub kopią umowy cywilno prawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek).
  • zaświadczeniem potwierdzającym formę i okres zatrudnienia (potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek) oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Urząd Pracy.

Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, zobowiązane są do dostarczenia
w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny – zaświadczenia potwierdzającego, że nadal są zatrudnione.

Osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez PUP powinny dostarczać w wyżej wymienionym terminie – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia brutto.

 

Szczegółowe informacje dotyczące DODATKU AKTYWIZACYJNEGO:

telefon

+48 58 677 63 14

fax

+48 58 677 63 33

pokój

114

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-10-30 14:24:35)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Dodatek Aktywizacyjny 2017-10-30 35.5kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80