Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon zatrudnieniowy
Statystyki graficzne

Bon zatrudnieniowy

BON ZATRUDNIENIOWY

 

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy Urząd Pracy przyznał ten bon.

 

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.

 

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, w tym:

- przez okres 12 miesięcy Urząd refunduje pracodawcy koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- przez kolejne 6 miesięcy zatrudnienie bezrobotnego odbywa się bez refundacji.

 

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez Urząd Pracy z pracodawcą. Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego stanowi dla pracodawcy pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W przypadku nie wywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, pracodawca zwraca:

- w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego - kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji,

- po upływie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego - kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

 

Pracodawca nie zwraca refundacji w przypadku, gdy:

- skierowany bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę z pracodawcą,

- pracodawca rozwiąże umowę o prace ze skierowanym bezrobotnym na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy,

- nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym.

 

Więcej informacji na temat bonu zatrudnieniowego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  nr 101 (I piętro) lub pod numerem telefonu 58/677 63 20 lub 58/677 63 36.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu zatrudnieniowego

 

 

Dokumenty dotyczące bonu zatrudnieniowego dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2014-07-08 14:29:08)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 12:49:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/209