Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon stażowy
Statystyki graficzne

Bon stażowy

BON STAŻOWY

 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą.

Bon stażowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • stypendium stażowe przysługujące bezrobotnemu w wysokości 120 % zasiłku; za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł; osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie,

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma  premię w wysokości 1.513,50 zł, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Kwota ta podlega waloryzacji.

 

Staż -  oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

 

Więcej informacji na temat bonu stażowego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  nr 101 (I piętro) lub pod numerem telefonu 58/677 63 20 lub 58/677 63 36.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu stażowego

 

 

Dokumenty dotyczące bonu stażowego dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Strona dodana przez: PUP Wejherowo (2014-07-07 09:33:13)
Zredagowana przez: Jeremiasz Rzepa (2017-09-14 12:49:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/207