Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Agencje zatrudnienia
Statystyki graficzne

Agencje zatrudnienia

Niepubliczne pośrednictwo pracy w Polsce

Wszystkie legalnie działające agencje zatrudnienia, tj:

 1. agencje prowadzące pośrednictwo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. agencje prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą,
 3. agencje doradztwa personalnego,
 4. agencje pracy tymczasowej,
 5. agencje poradnictwa zawodowego

powinny posiadać certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy, potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Procedura ubiegania się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz warunki prowadzenia agencji zatrudnienia

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) prowadzenie w Polsce agencji zatrudnienia, tj. usług z zakresu pośrednictwa pracy na terenie Polski, pośrednictwa do pracy za granicą, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej – wymaga uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, prowadzonego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Taką działalność gospodarczą mogą podejmować i prowadzić odrębne prawnie i organizacyjnie podmioty, które uzyskały wymagany certyfikat potwierdzający wpis do ww. rejestru. Podmioty zamierzające prowadzić ww. usługi powinny wystąpić do Ministerstwa Gospodarki i Pracy z wnioskiem o wpis do rejestru agencji zatrudnienia w trybie zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.07.2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia. Tekst ww. rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: www.praca.gov.pl w zakładce „pośrednictwo pracy”.Natomiast warunki prowadzenia agencji zatrudnienia określają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Warunki prowadzenia pośrednictwa do pracy za granicą

Każda agencja pośrednictwa pracy kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy umowę (art. 85 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) określającą m.in.:

 • zagranicznego pracodawcę;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą;
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;
 • inne zobowiązania stron.

Ponadto agencja pośrednictwa pracy ma obowiązek zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować obywateli polskich do pracy za granicą, umowy określającej w szczególności: liczbę miejsc pracy, okres zatrudnienia, rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne, zakres odpowiedzialności cywilnej stron.

Okres zatrudnienia obywateli polskich oraz wykonywania przez nich innej pracy zarobkowej za granicą jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych, pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. O tych uprawnieniach agencja pośrednictwa pracy ma obowiązek poinformować osobę kierowaną do pracy za granicą.

 

Wykazy takich agencji zatrudnienia znajdują się w Internecie na stronie: www.kraz.praca.gov.pl w zakładce "wykaz agencji zatrudnienia".

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:57:54)
Zredagowana przez: PUP Wejherowo (2016-06-15 10:39:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupwejherowo.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93