Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat wejherowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 791 459 372 194 4290 2916 824 549
w tym
osoby
poprzednio pracujące 656 389 321 164 3737 2533 822 547
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
51 31 30 14 364 237 199 110
dotychczas nie pracujące 135 70 51 30 553 383 2 2
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 322 189 148 78 1878 1293 374 251
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 41 27 14 4 84 55 6 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 2 - - 13 9 2 2
Cudzoziemcy 264 151 104 62 1468 1023 227 141
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 177 97 75 48 749 534 3 3

W tym

Do 25 roku życia - 75 - 33 - 1068 - 73
długotrwale bezrobotne 684 410 278 144 3459 2401 571 374
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 184 X 80 X 1021 X 137
Powyżej 50 roku życia 178 106 85 46 680 503 59 47
Bez kwalifikacji zawodowych 231 151 113 67 1796 1359 6 6
Bez doświadczenia zawodowego 137 72 50 17 1027 514 300 154
Bez wykształcenia średniego - - - - - - - -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 112 92 47 34 1178 1099 143 130
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 2 1 - - 17 13 4 3
Niepełnosprawni 63 37 19 10 400 261 105 67
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 4380 2903 1908 1280 835 553 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 791 459 322 189 163 116
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 172 104 62 32 44 34

z tego

po raz pierwszy 619 355 260 157 119 82
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 18 14 11 9 1 1
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 21 10 10 3 3 3
po szkoleniu 15 12 2 - - -
po pracach społecznie użytecznych 881 446 352 176
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 372 194 148 78
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 319 175 125 72

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 36 17 12 6

z tego

niesubsydiowanej - - - -
w tym pracy sezonowej 53 19 23 6
subsydiowanej 15 7 3 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 6 3 3 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 16 4 7 1
inne 2 2 2 2
rozpoczęcie szkolenia 5 1 3 -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 2 5 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 8 9 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 10 2 6 1
podjęcia nauki 32 25 12 9
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 1 1
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 18 12 6 3
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 36 19 17 7

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 277 110 104 37 - -
z tego po raz pierwszy 64 40 30 20 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 2 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) 15 10 6 5 - -
po stażu 13 10 6 5 - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 30 14 13 7 - -
po szkoleniu 4290 2916 1878 1293 - -
po pracach społecznie użytecznych 1016 699 438 300 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 1400 1014 714 497 1037 506
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 321 184 178 106 137 72

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 101 60 77 45 29 14

z tego

niesubsydiowanej 220 124 101 61 108 58
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 18 14 12 8 - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 11 2 5 1 2 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 2 1 1 6 3
inne 344 166 195 91 147 64
rozpoczęcia szkolenia 152 80 85 46 50 17
rozpoczęcia stażu 121 67 66 40 43 16
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 4 1 1 - 6 3
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 31 13 19 6 7 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 5 3 - - 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 3 1 - 1 -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 6 2 5 2 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 1 4 1 - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 2
zatrudnione przy robotach publicznych 13 4
odbywające szkolenie 10 2
odbywające staż 13 10
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 14 6
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 118 45
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 28 17
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 14 11
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 1363 1021
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 481 362
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 101 47
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 33 13
pobierający świadczenie szkoleniowe 10 1
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 368 272
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 67 56 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 77 22 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 16 6 - -